Reanimatie: wat kun en moet je doen om de werkomgeving veilig(er) te maken?

Auke van der Wal

Een REANIMATIE geeft chaos, spanning, onzekerheid en angst! Hoe kunnen hulpverleners in deze uiterst stressvolle situatie een optimale REANIMATIE leveren om op deze manier het slachtoffer de best mogelijke kans op overleving te geven.
Tijdens deze workshop gaan we dieper in op waarom het zo belangrijk is om de richtlijnen te behalen. Is “iets doen beter dan niets doen”?. We gaan in deze workshop ook laten zien (en wellicht laten ervaren) welke beschikbare hulpmiddelen er zijn om de best mogelijke REANIMATIE zorg te leveren als de situatie zich ooit gaat voordoen.  

 

Tijdens deze workshop leer je: 

 • Welke richtlijnen er zijn op het gebied van REANIMATIE en waarom deze ESSENTIEEL zijn 
 • Wat een hulpmiddel kan zijn om deze ESSENTIELE richtlijnen te behalen 
 • Dat een AED meer kan zijn dan een “ding dat een schok” geeft  
 • Dat analyse en data kostenbesparend kunnen zijn  

Mensen liegen, ook op de werkvloer 

Dr. Sophie van der Zee  

Als je mensen vraagt hoe vaak ze liegen, komt daar gemiddeld twee leugens per dag uit. Als we meten hoe vaak mensen liegen, komt daar gemiddeld twee leugens per gesprekje van 10 minuten uit. Het lijkt er dus op dat mensen regelmatig liegen en vaker dan ze zelf denken. Mensen liegen om verschillende redenen. Vrouwen liegen bijvoorbeeld wat vaker om sociale redenen, terwijl mannen vaker liegen om er zelf beter van te worden. Beide type leugens komen veelvuldig voor op de werkvloer.  

 

 

Tijdens deze workshop verkennen we:  

 • Waarom liegen mensen?  
 • Onder welke omstandigheden liegen mensen meer?  
 • Welke kwaliteiten heeft een goede leugenaar?  
 • Kun je zien of iemand liegt?

Substitutie, welke gevaarlijke stof is minder gevaarlijk?

Tamara Onos

Er is een verschil tussen gevaar en risico. Het risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen hangt af van het gevaar van de stof (waar werk je mee) en de blootstelling (hoeveel komt er in je lichaam). Door minder gevaarlijke stoffen te gebruiken, verlaag je het risico. Bij kankerverwekkende en mutagene stoffen is er zelfs sprake van een vervangingsplicht als dit technisch mogelijk is. Maar hoe doe je dat in de praktijk? 

In deze workshop gaan we in op de theorie, wat bepaalt het risico, hoe weet je het gevaar. Maar het grootste deel van de tijd besteden we aan praktische handvatten: hoe kun je producten vergelijken, waar vind je alternatieven, wat zijn valkuilen.  


De koers moet om, ook bij de RI&E 

Wim van Alphen

De kwaliteit van de risico-inventarisaties en -evaluaties is onvoldoende. Daarom is nieuw beleid ingezet om die kwaliteit te verhogen. In deze workshop wordt ingegaan op de nieuwe eisen die aan de RI&E gesteld worden.

 

 

 

 

Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

 • Waarom zijn de criteria waaraan een RIE moet voldoen eigenlijk aangepast?
 • Wat is de belangrijkste verbetering die met de wijziging wordt bereikt?
 • Moet nu in het vervolg de RI&E altijd door meer arbokerndeskundigen (AKD) worden getoetst?
 • Wanneer moeten wel 2 of 3 arbokerndeskundigen de RI&E toetsen?
 • Wanneer zijn eigenlijk verdiepende onderzoeken nodig?
 • Worden de eisen die aan certificaathouders (de AKD) nu ook anders?
 • Kunnen we nog steeds de branche-RI&E’s gebruiken?

Preventie van en begeleiden bij burn-out 

Jennifer Elders

CSR Centrum is hét expertisecentrum op het gebied van stress en veerkracht. Ruim 20 jaar passen de door ons opgeleide stress- en burn-outspecialisten de CSRÒ-methode met passie en overtuiging toe. Vanuit het biopsychosociale model worden mensen met chronische stressklachten naar herstel begeleid. Deze aanpak is voor elke arboprofessional een ‘need to know’.

 


 

In deze workshop leer je over:

 • Oorzaken van werkstress en hoe een burn-out kan ontstaan
 • Preventie en aanpak van chronische stressklachten (stressklachten herkennen, interventies en de functie van hersteltijd)
 • Wat je kunt doen als Arboprofessional

Van bureaucratische en energievretende naar meerwaarde en energie gevende (EG) interne audits  

Jan Dillen

Audits moeten geen grote hinder geven aan de dagelijkse bedrijfsvoering.  Interne audits kunnen anders in je organisatie.  Dikke auditrapporten en de auditor als politieagent, daar moeten we vanaf.   

In de workshop hoor je hoe interne audits meerwaarde kunnen geven aan je organisatie.  Door meer aandacht te besteden aan competenties van de auditoren, meer speciaal competenties van de consultant en veranderkundige, door meer veerkracht en flexibiliteit in te bouwen in het auditproces, door meer aandacht te besteden aan resilience en organisatiecultuur, kan je intern auditproces van 'saai' en 'bureaucratisch' evolueren naar 'spannend' en 'boeiend'.  Het hanteren van een modernere risicobenadering zal overheersen in plaats van de meer traditionele aantoonbaarheid van dom auditbewijs waar niemand iets aan heeft.  Deze workshop geeft je praktische tips om je interne audits een hogere meerwaarde te geven.


Wat behandelen we?:

 • Traditionele aanpak versus de moderne aanpak van het intern auditproces 
 • Waar moet je rekening mee houden bij de opmaak van een auditprogramma en de toewijzing van de interne auditoren 
 • Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen op gebied van intern auditeren 
     o    meer risicobenadering 
     o    meer advies en opvolging 
     o    meer resilience of veerkracht 
     o    meer veiligheids- en organisatiecultuur 

De slimme RI&E   
Er is een maximum gesteld van 20 deelnemers voor deze workshop

Jos Villevoye

Als deelnemer moet je rekening houden met drie uitgangspunten, een (slimme) RI&E:
1) is geen product...het is een proces
2) is gelaagd van opzet, en
3) is vormloos.  

Met de slimme RI&E kun je zowel naleving of compliance van wetten en andere eisen aantonen, alsook de veiligheidsprestaties binnen jouw organisatie. Hij bezit een gelaagdheid aan die jouw organisatie goed kan gebruiken. Elke laag binnen deze RI&E voorziet in een specifieke informatiebehoefte en sluit daarmee prima aan op één of meer doelgroepen binnen jouw organisatie; van directie tot de werkvloer.  

De Nederlandse Arbeidsinspectie stelt elk jaar, voor het zoveelste jaar op rij, weer vast dat de naleving en kwaliteit van de RI&E landelijk gezien onder de maat is. Ontspring die dans en wordt de trotse ontwerper van jouw eigen slimme RI&E die jou en je organisatie écht verder gaat helpen. 

Wat leer je? / Welke onderwerpen worden behandeld: 

 • vormloos met data werken 
 • rapportage los te koppelen van administratie (en andersom) 
 • controlevragen stellen per doelgroep 

Praktisch werken met gevaarlijke stoffen   

Edwin Ferdinandus

Edwin Ferdinandus zal tijdens zijn workshop ingaan op het werken met gevaarlijke stoffen en het vierstappenmodel van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Hij laat zien hoe je gevaarlijke stoffen kunt beheren op een praktische manier. Daardoor maak je als veiligheidskundige het verschil en til je werkvloer naar een veiliger niveau. Zelfs als je met honderden verschillende stoffen werkt.  

Aan bod komt onder andere: 

 • Wetgeving over gevaarlijke stoffen 
 • De RI&E en gevaarlijke stoffen 
 • De vier stappen van de Arbeidsinspectie  
 • Hoe registreer en beheer je gevaarlijke stoffen?  
 • Vragen over beheer van gevaarlijke stoffen 

Na deze workshop ben je op de hoogte van de wetgeving, weet je waar de Arbeidsinspectie op controleert en weet je hoe je werken met gevaarlijke stoffen op een praktische manier aanpakt. 


Let op: de onderstaande sessie is helaas komen te vervallen.

Het belang van vertrouwen- geannuleerd    

Allard Droste

Waarom levert vertrouwen op de werkplek voor iedereen meer op? Allard Droste laat zien dat vertrouwen geven aan medewerkers heel normaal kan zijn. Na tien jaar voor een groot bedrijf te hebben gewerkt ging hij ondernemen en vormde hij het hiërarchisch georganiseerde metaalbedrijf Aldowa volledig om naar een organisatie zonder regels en 100% vertrouwen. Het gaat volgens Allard om eigen verantwoordelijkheid en vooral doen waar je goed in bent. 

Ik durf de stelling aan te gaan dat je met vertrouwen verder komt en sneller gaat, het is alleen een kwestie van weer durven. 


Welke onderwerpen worden behandeld: 

 • Een interactieve dialoog over vertrouwen. 
 • Wat is vertrouwen? Waar zijn we het soms kwijt geraakt? 
 • Wat betekent vertrouwen in jezelf, in de ander of in je team bijvoorbeeld. 
 • Wat levert vertrouwen op kwalitatief maar ook kwantitatief? 

Een perfecte voorlichting en toch geen gedragsverandering!

Guus Koomen

“Ze willen gewoon niet’. De arbocoördinator is er klaar mee. Hij heeft zoveel voorlichtensessies gegeven over veilig werken in het magazijn en nog steeds gaan ze op het rek van de stelling staan om iets te pakken in plaats van even de ladder te pakken. Alle magazijnmedewerkers waren het er mee eens dat het gebruik van een ladder veiliger is, en toch...

Net als de reclameslogan van Nike ‘Just do it’ ,‘Gewoon doen’. Maar in de praktijk blijkt dat de stap van intentie (een ladder gebruiken is prima, ga ik doen) naar het uiteindelijk ook ‘gewoon’ doen, groot is. Deze kloof tussen intentie en gedrag, noemen wij ook wel de ‘intention-action gap’. Het is geen onwil van de medewerkers, het gaat om de wijze hoe je gedragsverandering inzet. Om een tipje van sluier op te lichten: ca. 90%, van ons gedrag wordt niet bewust, maar onbewust aangestuurd, hoe krijg je daar nou vat op?

Wat ga je leren:

 • De kloof tussen goede voornemens en doen (de intention -action gap)
      o    wat is dit?
      o    waarom treedt dit op?
 • Hoe kun je deze kloof verkleinen? (belangrijkste psychologische en sociologische mechanismen die van invloed zijn)

Globalisering en internationalisering van beroepsziekten

Mr.dr. Yvonne Waterman

Wat heeft het werkgeversaansprakelijkheidsrecht tegenwoordig aan werknemers met een beroepsziekte te bieden? Aan de hand van twee typische voorbeelden (verpleegkundige met corona en bouwvakker met rugklachten), zal mr.dr. Waterman laten zien dat dit pijnlijk weinig is. Gelijktijdig zijn de financiële consequenties voor de getroffen werknemers aanzienlijk. Rechtsstatelijk gezien komen slachtoffers van beroepsziekten er ook erg bekaaid van af: de rechtspraak stelt eisen aan de bewijslast die niet meer fair zijn en de meeste slachtoffers worden daarvan de dupe. In andere landen is dat zeker niet zo; zoals zij zal aantonen door dezelfde cases ook naar Belgisch recht te illustreren. 
Zij durft de grote vragen te stellen: waar liggen de problemen? Hoe verhoudt deze treurige uitkomst zich met de rechtsstaat? Zijn er oplossingen en wat zijn die? Het antwoord ook de laatste vraag (ja!) blijkt zowel in onze eigen wetsgeschiedenis als verdragsrecht te liggen, voor het spreekwoordelijke oprapen. Want het opmerkelijke is: zowel Nederland als België hebben ILO-verdrag nr. 121 geratificeerd, dat inkomensbescherming beoogt te bieden aan de gelaedeerde werknemer. België volgt dit naar de letter, Nederland lapt de intentie van het verdrag aan zijn laars. Dat heeft voor duizenden Nederlandse slachtoffers van beroepsziekten levensveranderende gevolgen - en het hoeft niet zo te zijn. Kortom: het roer moet om! U mag een spannende en confronterende presentatie verwachten, die u op het puntje van uw stoel zal krijgen en zeker stof tot nadenken biedt voor uw dagelijkse praktijk. 

Wat ga je leren:

•    Wat is er mis met het Nederlandse werkgeversaansprakelijkheidsrecht? 
•    Twee typische cases: een verpleegkundige met corona en een bouwvakker met rugklachten
•    Het kan anders! Wat kunnen wij leren van onze Belgische en andere buren en van onze eigen geschiedenis?